Meet Class Notes Artist: Delphia Cello Quartet

Delphia Cello Quartet
Delphia Cello Quartet L-R: Rachelle LaNae, Rosa Thompson-Vieira, Katherine Canon, Julia Floberg