Saint Paul Sunday: Beaux Arts Trio

Menahem Pressler
Menahem Pressler, pianist of the Beaux Arts Trio