31 Days of Classical, Day 18: take me away, Nikolai!