Kyrgyz folk musicians take on the Game of Thrones theme

Image
Ordo Sakhna (YouTube screengrab)